Kho tài liệu - biểu mẫu


Tên Đơn vị Loại Mô tả tài nguyên Tải về
Đơn xin Chuyển trường/ Chuyển ngành Phòng Đào tạo Biểu mẫu 135
Hướng dẫn SV đăng ký và hiệu chỉnh khối lượng học tập Phòng Đào tạo Tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký và hiệu chỉnh khối lượng học tập học kỳ trong thời gian quy định.

Sinh viên cần đọc kỹ tài liệu này để thực hiện đúng các bước đăng ký, hiệu chỉnh và xây dựng được một kế hoạch học tập hợp lý cho bản thân

5121
Đơn xin miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

Sinh viên thuộc đối tượng được xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo Điều 13 Quyết định số 1341/QĐ-ĐHVH sử dụng mẫu Đơn xin miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần nộp trực tiếp về Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, sinh viên cần khai báo thông tin tại liên quan tại Form: https://forms.gle/axxmGfTupZpmyP2i6

65
Hướng dẫn xem lịch học môn Nhập môn ngành và kỹ năng mềm (khối kỹ thuật) Phòng Đào tạo Tài liệu

Hướng dẫn này áp dụng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính

2311
Đơn đề nghị công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
(các nội dung sau được trích lục từ Quy định 1341 ngày 30/8/2023 của VKU)

1. Quy định chung:

- Đối với những minh chứng không ghi rõ thời hạn, yêu cầu không quá 24 tháng tính từ ngày cấp cho đến ngày họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập.

- Đối với minh chứng là bảng điểm của học phần xét chuyển đổi, học phần người học đã học không quá 36 tháng kể từ thời điểm kết thúc học kỳ của học phần (ngày 31/12 đối với học kỳ 1, ngày 30/6 đối với học kỳ 2 và ngày 31/7 đối với học kỳ hè) đến ngày xét.

- Đối với các học phần người học đã học tại VKU và có kết quả đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10), các học phần này không được xem xét để nhận kết quả. Trong trường hợp người học đăng ký học lại để cải thiện điểm, nếu người học có đủ minh chứng theo quy định thì có thể được xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo quy định tại Điều 13.

- Chỉ xét chuyển đổi kết quả học tập đối với các học phần đạt từ 7,0 điểm trở (theo thang điểm 10).

- Khối lượng tối đa được chuyển đổi kết quả học tập không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo mà người học đang theo học tại Trường

2. Đối tượng được xem xét:

- Người học chuyển trường đến VKU, chuyển ngành/chuyên ngành.

- Người học theo học cùng lúc 2 chương trình tại VKU.

3. Hồ sơ: Chi tiết trong mẫu đơn

4. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ chính

5. Đơn vị nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo

190
Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Xét miễn học và công nhận tín chỉ
(các nội dung sau được trích lục từ Quy định 1341 ngày 30/8/2023 của VKU)

1. Quy định chung:

- Đối với những minh chứng không ghi rõ thời hạn, yêu cầu không quá 24 tháng tính từ ngày cấp cho đến ngày họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập.

- Đối với minh chứng là bảng điểm của học phần xét chuyển đổi, học phần người học đã học không quá 36 tháng kể từ thời điểm kết thúc học kỳ của học phần (ngày 31/12 đối với học kỳ 1, ngày 30/6 đối với học kỳ 2 và ngày 31/7 đối với học kỳ hè) đến ngày xét.

- Đối với các học phần người học đã học tại VKU và có kết quả đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10), các học phần này không được xem xét để nhận kết quả. Trong trường hợp người học đăng ký học lại để cải thiện điểm, nếu người học có đủ minh chứng theo quy định thì có thể được xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo quy định tại Điều 13.

- Chỉ xét chuyển đổi kết quả học tập đối với các học phần đạt từ 7,0 điểm trở (theo thang điểm 10).

- Khối lượng tối đa được chuyển đổi kết quả học tập không vượt quá 50% tổng tín chỉ của chương trình.

2. Các học phần/nhóm học phần được xem xét:

- Các học phần Lý luận chính trị gồm: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc các học phần tương đương khác theo quy định.

- Học phần Pháp luật đại cương.

- Các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, người học được xét miễn học và công nhận tín chỉ theo quy định hiện hành của Đại học Đà Nẵng. Đối với người học đã học các học phần trên ở một cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng, người học được xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh tương ứng.

- Đối với các học phần tiếng Anh nâng cao (TANC) 1, 2, 3, 4: Người học đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (theo Phụ lục 2 của Quy định 1341) được xét miễn học và công nhận tín chỉ.

- Đối với học phần Tin học đại cương (trong chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý) hoặc tương đương, người học có các chứng chỉ (theo Phụ lục 3 của Quy định 1341) được xét miễn học và công nhận tín chỉ.

* Việc xem xét miễn học và công nhận tín chỉ đối với một số học phần khác trong chương trình đào tạo do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

3. Hồ sơ: Chi tiết trong mẫu đơn

4. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ chính

5. Đơn vị nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo

192
Hướng dẫn ghép nhóm thực hiện Đồ án/ Đề án Phòng Đào tạo Tài liệu 4503
Đơn xin nhận hỗ trợ của HS - Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023 Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Các biểu mẫu của Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023

- Đơn xin nhận hỗ trợ của học sinh có xác nhận của Trường THPT (Mẫu 02);

461
Công văn giới thiệu của Trường THPT - Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023 Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023:

Công văn giới thiệu của Trường THPT kèm danh sách (Mẫu 01)

269
Logo email Phòng Đào tạo Khác 755
Mẫu hồ sơ sáng kiến Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Biểu mẫu

Mẫu hồ sơ sáng kiến 

388
Biểu mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Biểu mẫu

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

 

Mẫu 1a: Đề xuất đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 2a: Danh mục đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 3a: Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên;

Mẫu 4a: Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 5a: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên;

Mẫu 6a: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên;

1077
Đơn xin đăng ký dự thi Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

Sinh viên sử dụng mẫu Đơn xin đăng ký dự thi trong trường hợp học phần đã được duyệt Hoãn thi/Vắng thi của kỳ trước có lịch tổ chức thi trong kỳ hiện tại. Thời gian tối đa để làm Đơn là 02 kỳ chính sau khi được duyệt hoãn thi/vắng thi.

Khi đăng ký dự thi, ngoài nộp đơn trực tiếp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Sinh viên cần điền vào form thông tin: https://forms.gle/gCvpbZvHB9xmsWEw5

784
Quy định thực hiện đồ án của Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 539
Đề cương chi tiết đồ án cơ sở Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 1390
Đơn xin phúc khảo Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo và phải có lý do chính đáng, hợp lý 

- Sinh viên chỉ nộp đơn phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ và không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp

- Form đăng ký phúc khảo: https://forms.gle/pxJE7ZccJMa7nGRbA

2471
Đơn xin vắng thi Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

Sinh viên sử dụng Mẫu đơn xin vắng thi trong trường hợp có lý do bất khả kháng không thể tham gia thi học phần ngay trước ngày thi hoặc giờ thi. Sinh viên hoàn thành thủ tục chậm nhất 03 ngày sau khi vắng thi.

Ngoài Đơn xin vắng thi và minh chứng nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, sinh viên cần điền vào form thông tin:

https://forms.gle/Ljco5fa9KUFfHbE47

890
Đơn xin hoãn thi Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

Sinh viên sử dụng Mẫu đơn xin hoãn khi không thể tham gia thi tất cả các học phần theo kế hoạch của Trường vì lý do bất khả kháng và một số lý do khác. Sinh viên hoàn thành thủ tục xin Hoãn thi trước khi kỳ thi diễn ra 10 ngày.

Ngoài Đơn xin hoãn thi và minh chứng nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, sinh viên cần điền vào form thông tin:

https://forms.gle/Ljco5fa9KUFfHbE47

866
Phiếu chấm thi vấn đáp Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Biểu mẫu

Mẫu chấm thi vấn đáp là mẫu bản chấm thi được dùng để chám thi vấn đáp.

Mẫu phiếu chấm thi vấn đáp nêu rõ thông tin sinh viên thi, học phần thi, giáo viên chấm thi, nội dung đánh giá, điểm chấm thi.

1141
Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí năm học 2022-2023 Phòng Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Đơn xin gia hạn nộp học phí dành cho sinh viên năm học 2022 - 2023

574
Phiếu báo nghỉ dạy Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Giảng viên có lý do chính đáng phải nghỉ dạy cần thông báo trước 2 ngày (theo quy trình báo nghỉ dạy ở điểm b điều này) và không được nghỉ dạy quá 2 buổi/học kỳ/lớp học phần (trừ những trường hợp nghỉ do điều động công tác của đơn vị liên quan, Trường, cơ quan quản lý cấp trên). Trường hợp nghỉ quá số buổi tối đa cho phép phải được sự đồng ý của khoa quản lý chuyên môn trước khi nghỉ và giảng viên phải làm phiếu báo nghỉ có xác nhận của khoa chuyên môn (theo mẫu quy định tại Phụ lục) nộp cho Phòng Đào tạo.

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời gian nghỉ, thời gian dạy và trình bày rõ lý do nghỉ. Sau đây là nội dung chi tiết

1145
Biểu mẫu liên quan Đồ án của Khoa Khoa học máy tính Khoa Khoa học máy tính Biểu mẫu

Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án gồm:

- Hướng dẫn trình bày đồ án

- Mẫu đề cương Đồ án cơ sở

- Báo cáo đồ án

5717
Biểu mẫu liên quan đến Thực tập của sinh viên Khoa Khoa học máy tính Biểu mẫu

Đơn xin thực tập là thứ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin thực tập mà sinh viên nào cũng phải chuẩn bị để được vào thực tập tại một doanh nghiệp. 

4610
Báo cáo đồ án cơ sở - Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 2325
Đề cương chi tiết - Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 2243
Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để đăng ký bổ sung khối lượng học tập (học lần đầu), điều chỉnh nhóm học phần hoặc đăng ký học lại, học cải thiện điểm

2. Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý:

- Nghiên cứu thời khóa biểu toàn khóa để chọn lớp học phần (HP) sao cho không trùng thời khóa biểu của các HP đã đăng ký.

- Đảm bảo tổng số tín chỉ (TC) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu hoặc tối đa được phép đăng ký học (14TC hoặc 24TC), không bao gồm trường hợp tổng số TC chưa tích lũy nhỏ hơn 14TC hoặc học kỳ ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

- Đơn nộp về phòng Đào tạo theo thời gian quy định trong thông báo của Nhà trường.

9480
Mẫu báo cáo đồ án/ đề án/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo
Để thống nhất định dạng báo cáo đồ án, báo cáo thực tập, Tổ Đào tạo gởi các bạn Mẫu báo cáo đồ án, đề án.
Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Báo cáo phải được ký duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.
12988
Hướng dẫn trình bày đồ án cơ sở/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo

Để thống nhất cách trình bày đồ án, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày.

Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

Báo cáo phải được up lên hệ thống và được duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.

4472
Đề cương đồ án cơ sở/đề án Phòng Đào tạo Báo cáo

Đề cương nghiên cứu của đồ án là văn bản dự kiến nội dung và các bước tiến hành để trình giáo viên hướng dẫn phê duyệt và làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị đồ án.

 

Nội dung đề cương nghiên cứu của đồ án cần thuyết minh một số điểm sau:

 

Nêu lý do chọn đề tài.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát.

Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu.

Cái mới của đề tài.

Dàn ý nội dung của đề tài.

Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài.

Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm...)

9557
Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Gồm 2 mẫu: (1) Mẫu dành cho bản thân người được cấp văn bằng; (2) Mẫu danh cho thân nhân của người được cấp văn bằng.

1343
Mẫu đơn xin gia hạn học phí Phòng Kế hoạch Tài Chính Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn học phí là mẫu đơn dùng cho sinh viên gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin gia hạn thêm thời gian đóng học phí. 

1788
Đơn xin rút bớt học phần Phòng Đào tạo Mẫu đơn

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để rút bớt các học phần đã đăng ký trong học kỳ.

2. Để xin rút bớt học phần đã đăng ký sinh viên cần lưu ý:

- Đảm bảo tổng số tín chỉ (TC) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu hoặc tối đa được phép đăng ký học (14TC hoặc 24TC), không bao gồm trường hợp tổng số TC chưa tích lũy nhỏ hơn 14TC hoặc học kỳ ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

- Đơn nộp về phòng Đào tạo theo thời gian quy định trong thông báo của Nhà trường. 

 

6889
Mẫu đơn để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Phòng Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Mẫu giấy xác nhận sinh viên (để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự) nộp tại VP Khoa

3256
Đơn đề nghị rút tiền Phòng Kế hoạch Tài Chính Mẫu đơn

Đơn xin rút tiền học phí được gửi tới Khoa mà bạn đang theo học. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí

1559
Đơn đề nghị thôi học Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Biểu mẫu dùng cho sinh viên của Trường khi đang tham gia học tập vì những lý do khác nhau mà phải thôi học.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn trong vòng 4 tuần đầu của HK chính)

(3) Trường hợp KHÔNG được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn SAU 4 tuần đầu của HK chính)

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo

2789
Đơn xin trở lại học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Mẫu đơn trình bày mong muốn được đi học trở lại sau khi hết thời gian nghỉ học tạm thời.

LƯU Ý:

(1) Thời gian muộn nhất được phép làm đơn là 02 tuần sau khi bắt đầu HK chính (HK liền sau HK nghỉ học cuối cùng)

(2) Quá thời hạn trên mà sinh viên không làm đơn trở lại học được xem là tự ý nghỉ học (sẽ bị buộc thôi học theo quy định)

1557
Giấy xác nhận sinh viên (để vay vốn Ngân hàng) Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông khi muốn tham gia vay vốn, thực hiện đúng thủ tục và trình tự, giúp hỗ trợ tài chính sinh viên và gia đình giải quyết, giảm nhẹ các khó khăn về tài chính cho sinh viên

2540

 
  • Trang
  • 1
  • 2

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích