KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn đề nghị công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
#:
44
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
191
Tải về:
Download
Miêu tả:

Xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
(các nội dung sau được trích lục từ Quy định 1341 ngày 30/8/2023 của VKU)

1. Quy định chung:

- Đối với những minh chứng không ghi rõ thời hạn, yêu cầu không quá 24 tháng tính từ ngày cấp cho đến ngày họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập.

- Đối với minh chứng là bảng điểm của học phần xét chuyển đổi, học phần người học đã học không quá 36 tháng kể từ thời điểm kết thúc học kỳ của học phần (ngày 31/12 đối với học kỳ 1, ngày 30/6 đối với học kỳ 2 và ngày 31/7 đối với học kỳ hè) đến ngày xét.

- Đối với các học phần người học đã học tại VKU và có kết quả đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10), các học phần này không được xem xét để nhận kết quả. Trong trường hợp người học đăng ký học lại để cải thiện điểm, nếu người học có đủ minh chứng theo quy định thì có thể được xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo quy định tại Điều 13.

- Chỉ xét chuyển đổi kết quả học tập đối với các học phần đạt từ 7,0 điểm trở (theo thang điểm 10).

- Khối lượng tối đa được chuyển đổi kết quả học tập không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo mà người học đang theo học tại Trường

2. Đối tượng được xem xét:

- Người học chuyển trường đến VKU, chuyển ngành/chuyên ngành.

- Người học theo học cùng lúc 2 chương trình tại VKU.

3. Hồ sơ: Chi tiết trong mẫu đơn

4. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ chính

5. Đơn vị nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo


Đối tác - hợp tác