KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập
#:
18
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
9481
Tải về:
Download
Miêu tả:

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để đăng ký bổ sung khối lượng học tập (học lần đầu), điều chỉnh nhóm học phần hoặc đăng ký học lại, học cải thiện điểm

2. Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý:

- Nghiên cứu thời khóa biểu toàn khóa để chọn lớp học phần (HP) sao cho không trùng thời khóa biểu của các HP đã đăng ký.

- Đảm bảo tổng số tín chỉ (TC) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu hoặc tối đa được phép đăng ký học (14TC hoặc 24TC), không bao gồm trường hợp tổng số TC chưa tích lũy nhỏ hơn 14TC hoặc học kỳ ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

- Đơn nộp về phòng Đào tạo theo thời gian quy định trong thông báo của Nhà trường.


Đối tác - hợp tác