KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin rút bớt học phần
#:
9
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
6893
Tải về:
Download
Miêu tả:

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để rút bớt các học phần đã đăng ký trong học kỳ.

2. Để xin rút bớt học phần đã đăng ký sinh viên cần lưu ý:

- Đảm bảo tổng số tín chỉ (TC) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu hoặc tối đa được phép đăng ký học (14TC hoặc 24TC), không bao gồm trường hợp tổng số TC chưa tích lũy nhỏ hơn 14TC hoặc học kỳ ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

- Đơn nộp về phòng Đào tạo theo thời gian quy định trong thông báo của Nhà trường. 

 


Đối tác - hợp tác