KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Biểu mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên
#:
36
Loại:
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Số lần tải về:
1077
Tải về:
Download
Miêu tả:

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

 

Mẫu 1a: Đề xuất đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 2a: Danh mục đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 3a: Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên;

Mẫu 4a: Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 5a: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên;

Mẫu 6a: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên;


Đối tác - hợp tác