KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ
#:
43
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
194
Tải về:
Download
Miêu tả:

Xét miễn học và công nhận tín chỉ
(các nội dung sau được trích lục từ Quy định 1341 ngày 30/8/2023 của VKU)

1. Quy định chung:

- Đối với những minh chứng không ghi rõ thời hạn, yêu cầu không quá 24 tháng tính từ ngày cấp cho đến ngày họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập.

- Đối với minh chứng là bảng điểm của học phần xét chuyển đổi, học phần người học đã học không quá 36 tháng kể từ thời điểm kết thúc học kỳ của học phần (ngày 31/12 đối với học kỳ 1, ngày 30/6 đối với học kỳ 2 và ngày 31/7 đối với học kỳ hè) đến ngày xét.

- Đối với các học phần người học đã học tại VKU và có kết quả đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10), các học phần này không được xem xét để nhận kết quả. Trong trường hợp người học đăng ký học lại để cải thiện điểm, nếu người học có đủ minh chứng theo quy định thì có thể được xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo quy định tại Điều 13.

- Chỉ xét chuyển đổi kết quả học tập đối với các học phần đạt từ 7,0 điểm trở (theo thang điểm 10).

- Khối lượng tối đa được chuyển đổi kết quả học tập không vượt quá 50% tổng tín chỉ của chương trình.

2. Các học phần/nhóm học phần được xem xét:

- Các học phần Lý luận chính trị gồm: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc các học phần tương đương khác theo quy định.

- Học phần Pháp luật đại cương.

- Các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, người học được xét miễn học và công nhận tín chỉ theo quy định hiện hành của Đại học Đà Nẵng. Đối với người học đã học các học phần trên ở một cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng, người học được xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh tương ứng.

- Đối với các học phần tiếng Anh nâng cao (TANC) 1, 2, 3, 4: Người học đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (theo Phụ lục 2 của Quy định 1341) được xét miễn học và công nhận tín chỉ.

- Đối với học phần Tin học đại cương (trong chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý) hoặc tương đương, người học có các chứng chỉ (theo Phụ lục 3 của Quy định 1341) được xét miễn học và công nhận tín chỉ.

* Việc xem xét miễn học và công nhận tín chỉ đối với một số học phần khác trong chương trình đào tạo do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

3. Hồ sơ: Chi tiết trong mẫu đơn

4. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ chính

5. Đơn vị nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo


Đối tác - hợp tác