Hội đồng Trường

1. Quyết định thành lập Hội đồng Trường

File đính kèm

 

2. Thành viên Hội đồng trường

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường (HĐT) có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. HĐT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, cụ thể như sau:

a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của Trường; chủ trương phát triển Trường sau khi có ý kiến của Giám đốc ĐHĐN;

b) Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường sau khi có ý kiến của Giám đốc ĐHĐN, phù hợp với quy định của ĐHĐN và của pháp luật có liên quan; ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐT;

c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

d) Trên cơ sở ý kiến thống nhất của ĐHĐN, HĐT quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và của ĐHĐN;

đ) Trình Hội đồng ĐHĐN quyết định công nhận HĐT, thay thế và bổ sung thành viên HĐT; quyết định và trình ĐHĐN ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng sau khi có ý kiến của Giám đốc ĐHĐN; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của ít nhất 50% tổng số thành viên của HĐT;

e) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển của Trường; thông qua chính sách học phí, hỗ trợ người học; thông qua  kế hoạch tài chính trung hạn và hàng năm; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường;

g) Quyết định chủ trương đầu tư hàng năm, đầu tư trung hạn và việc sử dụng tài sản công có giá trị lớn phục vụ phát triển Trường và giao cho Hiệu trưởng thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy định của pháp luật;

h) Giám sát việc thực hiện quyết định của HĐT, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường; báo cáo hàng năm trước hội nghị toàn thể của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của HĐT;

i) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của HĐT; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của HĐT; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường;

k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, của ĐHĐN.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích