KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần
#:
46
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
64
Tải về:
Download
Miêu tả:

Sinh viên thuộc đối tượng được xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo Điều 13 Quyết định số 1341/QĐ-ĐHVH sử dụng mẫu Đơn xin miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần nộp trực tiếp về Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, sinh viên cần khai báo thông tin tại liên quan tại Form: https://forms.gle/axxmGfTupZpmyP2i6


Đối tác - hợp tác